1954 Bowman #140 Saul Rogovin

Detail

1954 Bowman #140 Saul Rogovin