1952 Bowman Large #99 Joe Stydahar

Detail

1952 Bowman Large #99 Joe Stydahar PSA 6